Opšti uslovi poslovanja

Opštim uslovima poslovanja Agencije za promet nekretnina ''Savremen Dom'' iz Kragujevca, sa sedištem u Kragujevcu, ul.Karađorđeva br.31, Matični broj 63134686, PIB:107990493,br.u registru posrednika 230, po Rešenju Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija broj 46-00-147/2015-04,  (u daljem tekstu: Posrednik) regulišu se međusobni odnosi između Posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti i fizičkog ili pravnog lica, koji sa Posrednikom zaključuje Ugovor o posredovanju u cilju zaključenja određenog pravnog posla koji se tiče prometa ili zakupa nepokretnosti (u daljem tekstu: Nalogodavac).

Obaveze Posrednika

  • da zaključi Ugovor o posredovanju u prodaji, kupovini, odnosno zakupu nepokretnosti (u daljem tekstu: Ugovor o posredovanju) u pisanoj ili elektronskoj formi sa Nalogodavcem  kojim ugovorom se uređuju njihova međusobna prava i obaveze.
  • da nastoji da nađe i dovede u vezu sa Nalogodavcem lice koje bi sa njim pregovaralo o zaključenju, odnosno zaključilo ugovor koji je predmet ugovora o posredovanju;
  • da da Nalogodavcu objektivno mišljenje o ceni nepokretnosti ili iznosu zakupnine nepokretnosti u skladu sa njenim karakteristikama, prilikama na tržištu, kao i drugim relevantnim okolnostima;
  • da izvrši uvid u isprave kojima se dokazuje pravo svojine ili drugo stvarno pravo na nepokretnosti čiji promet, odnosno zakup je predmet posredovanja i  da upozori Nalogodavca naročito na moguće rizike u vezi sa upisom predmetne nepokretnosti u registre nepokretnosti, upisana prava odnosno terete na predmetnoj nepokretnosti, postojanje prava preče kupovine i ograničenje u pravnom prometu u skladu sa posebnim propisima;
  • da obavi potrebne radnje u cilju predstavljanja (prezentacije) nepokretnosti na tržištu, da postavi oglas u vezi sa prometom, odnosno zakupom nepokretnosti na odgovarajući način i da izvrši sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za šta ima pravo na posebne, unapred iskazane troškove;
  • da omogući Nalogodavcu da sa licem zainteresovanim za zaključenje pravnog posla dogovori gledanje nepokretnosti
  • da čuva podatke o ličnosti Nalogodavca kao poslovnu tajnu, kao i podatke o nepokretnosti koja je predmet posredovanja, osim onih koje su neophodne da budu objavljene radi izvršenja Ugovora o posredovanju.
  • da posreduje u pregovorima i nastoji da dođe do zaključenja Ugovora;
  • da vodi evidenciju o posredovanju i o potposredovanju;
  • Da obaveštava Nalogodavca o svim okolnostima od značaja za predmetni posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate.
  • Posrednik ima pravo da, uz saglasnost Nalogodavca fotografiše ili napravi video zapis nepokretnosti  koja je predmet posredovanja. Sačinjene fotografije, odnosno video zapise posrednik ne sme koristiti u druge svrhe, osim u svrhu prezentacije predmetne nepokretnosti potencijalnom kupcu/zakupcu odnosno oglašavanje iste postavljanjem na svoj sajt ili putem oglasa na internetu.
  • Posrednik sve obaveze iz Ugovora o posredovanju može punovažno izvršavati i elektronskim putem. Elektronska pošta između e-mailova i poruke putem telefona navedenih u Ugovoru o posredovanju će se smatrati direktnom komunikacijom između Posrednika i Nalogodavca
  • Smatra se da je Posrednik omogućio Nalogodavcu vezu s drugim licem ((ili njegovim predstavnikom – punomoćnikom, srodnikom i sl.) o pregovaranju za zaključenje pravnog posla i ispunio ugovornu obavezu iz Ugovora o posredovanju sa Nalogodavcem ako je:
  • Neposredno odveo ili uputio zainteresovano lice u razgledanje predmetne nepokretnosti ili
  • Organizovao susret između Nalogodavca i trećeg lica radi pregovaranja za zaključenje pravnog posla;
  •  Nalogodavcu saopštio ime, broj telefona, ili e-adrese trećeg lica zainteresovanog za zaključenje pravnog posla, ili ako mu je saopštio tačnu lokaciju tražene nepokretnosti;
  • Posrednik ima pravo da, u pisanoj odnosno elektronskoj formi, zaključi Ugovor o potposredovanju, kojim će, u celini ili delimično, preneti svoja prava i obaveze iz Ugovora o posredovanju  na drugog posrednika, ako se Nalogodavac sa ovim izričito saglasio u Ugovoru o posredovanju. Posrednik je dužan da kopiju Ugovora o potposredovanju preda Nalogodavcu u roku od tri dana od dana zaključenja tog ugovora.
  • Posrednik ima pravo da, u pisanoj odnosno elektronskoj formi, zaključi Ugovor o potposredovanju, kojim će, u celini ili delimično, preneti svoja prava i obaveze iz Ugovora o posredovanju  na drugog posrednika, ako se Nalogodavac sa ovim izričito saglasio u Ugovoru o posredovanju. Posrednik je dužan da kopiju Ugovora o potposredovanju preda Nalogodavcu u roku od tri dana od dana zaključenja tog ugovora.
  • Posrednik ima pravo da za izvršene usluge ispostavi račun Nalogodavcu, u skladu sa zaključenim Ugovorom o posredovanju i ovim Opštim uslovima poslovanja.

Obaveze Nalogodavca

  • da obavesti Posrednika o svim okolnostima koje su od značaja za obavljanje posredovanja,
  • da Posredniku da na uvid originale isprave koje dokazuju njegovo pravo na nepokretnosti, koje je predmet prometa, odnosno da upozori Posrednika na sve upisane i neupisane terete koji postoje na nepokretnosti;
  • da Posredniku prilikom zaključenja Ugovora o posredovanju preda fotokopiju (ili očitavanje) lične karte ili pasoša.
  • da Posrednika prilikom zaključenja Ugovora o posredovanju obavestiti o brojevima telefona i i adresi elektronske pošte koje koristi i sa kojih Posrednik prima informacije i instrukcije, i na koje šalje Nalogodavcu informacije potrebne za realizaciju ugovora;
  • da osigura Posredniku i licu zainteresovanom za zaključenje pravnog posla razgledanje nepokretnosti, na dogovoreni način i u dogovoreno vreme;
  • da obavesti Posrednika o svim bitnim podacima o nepokretnosti, što posebno uključuje tačne podatke o ceni, lokaciji, strukturi i dr;
  • da obavesti Posrednika o svim promenama u vezi sa posredovanim poslom, a posebno o promenama u vezi sa pravima na nepokretnosti, rokovima i cenom, a sve u roku od tri dana od nastale promene;
  • da odmah obavesti Posrednika da je lice koje je preko Posrednika gledalo nepokretnost (ili sa njim povezano lice) pokazalo interesovanje da bez Posrednika zaključi Ugovor/Predugovor o kupoprodaji nepokretnosti, Zakupu nepokretnosti, ili obavi neki drugi pravni posao koji je posledica rada posrednika.
  • da isplati Posredniku ugovorenu posredničku naknadu, i ako je to posebno ugovoreno, nadoknadi Posredniku druge troškove nastale tokom posredovanja;
  • Nalogodavac može imati zaključene Ugovore o posredovanju sa više Posrednika istovremeno (osim u slučaju ekskluzivnog posredovanja).
  • U slučaju da predstavnik Posrednika ne prisustvuje upoznavanju sa zainteresovanim licem/gledanju nepokretnosti ,Posrednik će koristeći sredstva elektronske komunikacije (elektronsku poštu i SMS) obavestiti Nalogodavca o zainteresovanom licu i zakazanom vremenu gledanja predmetne nepokretnosti, čime će Posrednik ispuniti svoju obavezu upoznavanja Nalogodavca sa zainteresovanim licem;
  • Nalogodavac se prilikom gledanja nepokretnosti upoznaje sa zainteresovanim licem i sa istim direktno pregovara oko uslova prodaje/zakupa;
  • Nalogodavac iz Ugovora o posredovanju u prodaji/kupovini ili Nalogodavac iz Ugovora o zakupu  nepokretnosti koji tokom trajanja tog ugovora, kao i u roku od 1 (jedne) godine nakon njegovog prestanka, zaključi Predugovor o prodaji, odnosno Ugovor o prodaji (ukoliko prethodno nije zaključen Predugovor) predmetne nepokretnosti sa kupcem, sa kojim ga je svojim posredovanjem Posrednik doveo u vezu, obavezuje se da najkasnije 1 dan pre zakazanog termina obavesti Posrednika o zakazanom zaključenju (solemnizaciji) Predugovora o prodaji, odnosno Ugovora o prodaji (ukoliko prethodno nije zaključen Predugovor) kod nadležnog javnog beležnika, kao i da najkasnije u roku od 3 (tri) dana od dana zaključenja Predugovora, odnosno Ugovora o prodaji (ukoliko prethodno nije zaključen Predugovor) predmetne nepokretnosti, Posredniku dostavi fotokopiju tog zaključenog Predugovora ili Ugovora, kao i da plati posredničku proviziju.
  • Nalogodavac potpisom na Ugovoru o posredovanju ovlašćuje Posrednika da od nadležnog Javnog beležnika i ostalih nadležnih organa (Katastra, Poreske uprave, MUP-a, upravnika stambene zgrade i dr.) pribavi sve podatke o zaključenju posredovanih pravnih poslova, u svrhu zaštite prava i pravnih interesa Posrednika iz ugovora.

Ekskluzivno posredovanje

  • Nalogodavac se može obavezati izričitim ugovaranjem klauzule o ekskluzivnom posredovanju, da u ugovorenom roku neće lično otuđiti nepokretnost koja je predmet Ugovora o posredovanju, niti će angažovati drugog posrednika za posredovanje u vezi njenog prometa.
  • Ako za vreme važenja klauzule o ekskluzivnom posredovanju Nalogodavac zaključi pravni posao koji se odnosi na predmetnu nepokretnost, za koji je posredovao drugi posrednik, ili lično, bez posredovanja bilo kog posrednika, dužan je da Posredniku sa kojim je ugovorio ekskluzivno posredovanje na ime naknade štete plati iznos ugovorene posredničke naknade.
  • Posrednik je dužan da u Ugovoru o posredovanju posebno upozori Nalogodavca na značenje i pravne posledice klauzule o ekskluzivnom posredovanju.

Ostvarivanje prava na posredničku naknadu

  • Posrednik stiče pravo na posredničku naknadu kada Nalogodavac zaključi Ugovor o zakupu ili zaključi Predugovor, odnosno Ugovor (kada prethodno nije zaključen Predugovor) o prodaji nepokretnosti sa licem sa kojim ga je Posrednik doveo u vezu.
  • Posrednik ne može da zahteva delimično plaćanje posredničke provizije unapred, odnosno pre zaključenja Predugovora, odnosno Ugovora, za koji je posredovao, u skladu sa prethodnim stavom.
  • Visina posredničkih provizija za obavljeno posredovanje prilikom kupoprodaje ili zakupa nepokretnosti naplaćuje se u skladu s Cenovnikom posredničkih naknada i dodatnih usluga koji je sastavni deo ovih Opštih uslova.
  • U skladu sa svojom poslovnom politikom Posrednik može Nalogodavcu, ukoliko okolnosti konkretnog slučaja to opravdavaju, odobriti popust na iznos posredničke naknade.
  • U skladu sa svojom poslovnom politikom Posrednik može sa bilo kojim Nalogodavcem zaključiti Ugovor o posredovanju kojim se predviđa da ako Nalogodavac u slučaju da ne ispuni neku od svojih ugovornih obaveza, u obavezi je da plati posredničku naknadu u većem iznosu od onog predviđenog u Cenovniku posredničkih naknada i dodatnih usluga.
  • Ako nakon prestanka važenja Ugovora o posredovanju protekom roka na koji je zaključen ili na osnovu otkaza Nalogodavca, a u roku ne dužem od godinu dana od dana prestanka važenja ugovora, Nalogodavac zaključi pravni posao koji je neposredna posledica posrednikovog posredovanja pre prestanka važenja ugovora o posredovanju, dužan je da Posredniku isplati ugovorenu posredničku naknadu u celini, osim ako je Ugovorom o posredovanju drugačije bilo ugovoreno.
  • Posrednik ima pravo na posredničku naknadu ako bračni, odnosno vanbračni drug, potomak, roditelj, kao i druga lica povezana sa licem sa kojom je posrednik doveo u vezu Nalogodavca, zaključi posredovani pravni posao. Povezanim licima će se, pored navedenih srodnika, smatrati i, roditelji bračnog druga, njegova braća i sestre, kao i pravno lice koje je u vlasništvu (suvlasništvu) potencijalnog kupca, ili njegovih srodnika navedenih u ovom stavu, kao i lica koja su sa njim prisustvovala prezentaciji nepokretnosti.
  • Nalogodavc  je u obavezi da posredničku naknadu  isplati Posredniku koji mu je prvi omogućio razgledanje predmetne nepokretnosti, odnosno koji ga je prvi upoznao sa predmetnom nepokretnošću. U slučaju da je Nalogodavac razgledao predmetnu nepokretnost (posredstvom drugog posrednika ili sam) pre nego što mu je Posrednik „Savremen Dom“, istu pokazao, obavezan je da o tom upozna Posrednika, kako se ne bi dupliralo razgledanje, te kako bi se izbegli potencijalni sporovi između Nalogodavca i Posrednika i posrednika međusobno, a u slučaju da to ne učini, smatraće se da je nepokretnost prvi put razgledao posredstvom Posrednika „Savremen Dom“.

Odgovornost za štetu

  • Posrednik u obavljanju posredovanja, odnosno drugih radnji u vezi sa poslom koji je predmet posredovanja, mora postupati sa pažnjom dobrog privrednika.
  • Posrednik odgovara Nalogodavcu u skladu sa Zakonom, za štetu koja je nastala usled neispunjenja ugovornih obaveza preuzetih Ugovorom o posredovanju i navedenim u ovim Opštim uslovima poslovanja od strane Posrednika.
  • Posrednik ne odgovara Nalogodavcu za štetu koju mu je nanela druga ugovorna strana a što Posrednik nije mogao sa sigurnošću znati, niti proveriti u trenutku zaključenja Ugovora.
  • Posrednik ne snosi odgovornost za izvršenje obaveza bilo koje od ugovornih strana u prometu, koje su međusobno preuzele u zaključenom Ugovoru (Predugovoru).
  • Posrednik ne odgovara za kvalitet nepokretnosti koja je predmet prometa, niti za skrivene mane (osim u slučaju da mu je prodavac u pisanoj formi saopštio da nepokretnost ima skrivenu manu, a on tu informaciju prikrio od kupca).

Prestanak važenja Ugovora o posredovanju

  • Ugovorom o posredovanju se utvrđuje period na koji se Ugovor zaključuje. Ako nije drugačije ugovoreno, smatraće se da je Ugovor zaključen na godinu dana.
  • Ugovor o posredovanju prestaje da proizvodi pravna dejstva zaključenjem pravnog posla za koji je posredovano, protekom roka na koji je zaključen (ako u Ugovoru o posredovanju nije drugačije ugovoreno), ili otkazom Nalogodavca koji se daje u pisanoj ili  elektronskoj formi.
  • Otkaz ugovora o posredovanju ne mora biti obrazložen, može biti dat u svako doba (osim kod ekskluzivnog posredovanja, gde se rok smatra bitnim elementom Ugovora) i ima pravno dejstvo od momenta dostavljanja istog drugoj strani.

Završne odredbe

  • Na odnose Posrednika i Nalogodavca koji nisu regulisani Opštim uslovima poslovanja, drugim opštim aktom Posrednika ili Ugovorom o posredovanju, primenjivaće se odredbe Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, Zakona o prometu nepokretnosti, Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, kao i drugih propisa Republike Srbiji.
  • Opšti uslovi poslovanja su sastavni deo Ugovora o posredovanju, istaknuti su na vidnom mestu u prostorijama Posrednika i objavljeni na sajtu Posrednika.

 

“SAVREMEN DOM”